Slangdraak deel XIII – Zondvloed vanuit de Astrale Wateren

Voor we de draad weer oppakken na een pauze van een maand sinds het laatste deel van de Slangdraak, blogreeks wil ik u een gezegend nieuwjaar wensen. Velen hebben in 2022 een cyclus mogen afsluiten waarin veel is gezaaid. 2023 zal dan ook voor velen het jaar worden waarin zij mogen beginnen te oogsten wat zij hebben gezaaid.
Voor velen onder mijn lezers betekent dit dat u ondanks de stormachtige tijden in het vooruitzicht, u mag verheugen op het fruit van uw werk en toewijding. De astronomische wetten zijn slechts de deining van de golven waarop u uw vaartuig bestuurt.  Het ga u allen goed komend jaar.

Ook de astronomische cycli van Yuga’s, die in verband kunnen worden gebracht met wereldwijde cataclysmen, zullen later in dit boek meer aandacht krijgen.

Zondvloed vanuit de Astrale Wateren

Deze ramp wordt wereldwijd beschreven in oude overleveringen (zoals heilige geschriften en mythen) als de ‘Zondvloed’.
De toenmalige mens die grotendeels functioneerde vanuit zijn Astraal Lichaam, en dus nog ‘kosmisch bewustzijn’ had, zag een komeet als een teken van Goddelijk ingrijpen. Hij begreep dat de Zondvloed die op deze komeetinslag volgde afkomstig was uit de God gestuurde ‘Astrale Wateren’ (naast dat het gebeuren ook ‘werkelijk’ plaatsgreep in zijn fysieke wereld). Zo behoorde ook het ‘water’ of de ‘melk’ van de Melkweg tot deze ‘wateren’. Het was kortom een gebeuren van kosmische omvang, dat het ‘Rijk van de Sterren’ betrof.

 

De ondergang van Atlantis kunnen we daarom zowel stoffelijk als magisch opvatten. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Het ‘Hemelse Atlantis’ en later het Hemelse Jeruzalem, met zijn Semi-Goddelijke inwoners ging voor de mens verloren. De menselijke geest daalde nog verder af in de stoffelijke wereld. Het (Derde) Oog viel en de mensheid werd afgesloten voor de Hogere Werelden. Het ‘Oog van Geluidstrilling en Lichttrilling’ werd voor de mens gesloten. De overlevenden van deze catastrofe en daarvan de afstammelingen gaven hun hoge beschaving in kiemvorm door aan de ‘gevallen’ mensheid. Zelf stonden deze ‘halfgoden’ via de Astrale Wereld nog in contact met hun voorvaderen.

Doordat deze halfgoden zich in twee werelden bevonden waren zij minder gematerialiseerd in de “stof”. Waren zij Antromorph, of zijn wij mens in vaste vorm omdat we aardegebonden zijn en daardoor niet Theriantope?
Theriantropie verwijst naar het vermogen van een wezen om van vorm te veranderen tussen een menselijke en dierlijke vorm.
Een theriantropische god is er dus een die fysieke kenmerken van beide vertoont. Een term die ook weleens wordt omschreven als metamorph of “shapeshifter”  [ red. Soulvability.tv]

Zo stonden de laatste koningen van het Incarijk, kort voor de komst van de Spaanse conquistadores, nog in verbinding met hun ‘goddelijke’ astrale voorouders. Dit contact vond plaats via het Oog, dat voor het overgrote deel van de mensheid in
duisternis gehuld was geraakt. De herrijzenis van dit Oog zal een belangrijke thema zijn in dit boek.

Daling van Bewustzijn leidde tot de Opkomst van onze Beschaving. Het is daarom belangrijk te begrijpen dat naar aanleiding van deze Zondvloed, die zo’n dertienduizend jaar geleden plaatsvond, de mensheid in zijn geheel werd getroffen. Het was een ‘ondergang’. De mens zakte qua bewustzijn een octaaf. De trillingsfrequentie binnen zijn Aetherlichaam werd lager. De nadruk kwam nu te liggen op longademhaling door de neus, terwijl hij daarvóór bewust via de Aether ademde.

De mens verloor door deze neergang (de Val van het Oog) zijn contact met Aether, en daarmee ook grotendeels zijn kosmisch
bewustzijn. Hierdoor kwam de voorafgaande op Aether gebaseerde beschaving zowel letterlijk als figuurlijk buiten zijn bereik te liggen. De ervaring en kennis van deze beschaving is echter nog steeds aanwezig. Hij ligt opgeslagen in het bewustzijnsveld van de Aether; in de bibliotheek van Akasha.

Dit boek zal ingaan op het hoe en waarom van het verlies van Aether. Maar zal zich ook bezighouden met de vraag hoe we het
contact met Aether weer kunnen ‘herstellen’ en wat dit voor de mensheid betekent. Dit heeft alles te maken met de ‘terugkeer’ ervan in het Watermantijdperk dat samenvalt met het beginstadium van het Energie Tijdperk; de Dwapara Yuga.

De Yogawetenschap

Maar laten we nu eerst terugkeren naar de oorsprong van de yogawetenschap, die we konden terug herleiden naar datzelfde
neergangmoment in de geschiedenis van de mensheid, dat tegelijkertijd het opgangmoment betekende van onze eigen
beschaving. De kennisoverdracht door beschavingsbrengers uit de Himalaya zorgde – in combinatie met wat de sjamanen en Rishi’s (zieners)  ‘zagen’ – voor de Saraswati-Indusbeschaving. De Saraswati-Indusbeschaving rustte op drie pijlers;

(1) het op offers en rituelen gebaseerde Brahmanisme,

(2) de beoefening van Yoga

3) het atheïstische, filosofische systeem van Samkhya.

Om te beginnen de filosofie van Samkhya. Samkhya gaat uit van twee componenten in de Schepping:

(1) een transcendente Overziel of Geest (Sanskriet: Purusha of Atman)

(2) de stoffelijke Natuur (Sanskriet: Prakriti).

Yoga, dat gezien kan worden als een praktische uitvoering van Samkhya, voegt daar een goddelijke component aan toe: Ishvara. Ishvara is een hoger kosmisch wezen waartoe men zich kan richten en waaraan men zich kan ‘overgeven’. De yogawetenschap is in staat van een mens een zogenaamd Godmens te maken; een mens in het bezit van magische krachten. Maar dit werd eerder als een valkuil beschouwd die de mens afhield van zijn bevrijding. Het hoofddoel van Yoga is namelijk eenwording met Purusha; de (Over)ziel.

Enkele richtlijnen
Aangezien er binnen het gebied van spirituele of subtiele anatomie sprake is van een ware Babylonische spraakverwarring, zal ik hier nu enkele richtlijnen of postulaten geven.

Richtlijn 1.
De mens is een drieledig wezen; dit betreft de drie-eenheid van zijn lichaam, geest en Ziel. Dit is een metafysische benadering van iets dat feitelijk ondeelbaar is. De Triniteit vormt de grondslag van veel religies en esoterische stromingen. Zo kennen we de Drievuldigheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in het christendom en de Trimurti van Shiva, Vishnu en Brahma in het hindoeïsme. Ook water kent bijvoorbeeld een driedeling omdat het zich openbaart als vaste stof
(ijs), vloeistof (water) en gas (waterdamp). Hoe komen we vanuit Ziel, geest en lichaam tot het begrip Aether?

De ondefinieerbare oorzaak van de Triniteit is de Geest (met een hoofdletter). De ondeelbare Kosmische Geest wordt in het Sanskriet Kosmische Purusha of Atman genoemd. Het woord ‘adem’ is een afgeleide van het woord ‘Atman’. Van daaruit kennen we weer het begrip ‘levensadem’. Levensadem (Pneuma in het Oud Grieks) of Aether. ‘Ritmische levensadem’ is wat we de geest noemen (met een kleine letter) en dat in het Sanskriet Prakriti wordt genoemd. De Geest maakt gebruik van de geest om ons het leven te geven. De ritmische trilling die bij onze eigen geest hoort laat ons Aetherlichaam vibreren. Dit lichaam van levensenergie wordt dus in leven gehouden door zijn ritmische levensadem.

Richtlijn 2.
Het Aetherlichaam van de mens wordt beheerst door twee basiskrachten; die van de geest en de Ziel. Enerzijds (1) vibreert ons Aetherlichaam op de trillingstoestand van de geest en anderzijds (2) is het een manifestatie van de aantrekkende
kracht of magnetische sfeer van onze Ziel die in het Sanskriet de ‘inwonende’ Purusha wordt genoemd. Meer specifiek. Aan het ene einde van het spectrum is onze geest (die voortkomt uit Atman) als voortdurende beweging of stroom binnen het Aetherlichaam aanwezig. Aan het andere einde van het spectrum is ons stoffelijke lichaam te vinden als het meest ‘verharde’
bestanddeel van onze geest. Deze hardheid is maar schijn omdat het stoffelijke lichaam bestaat uit lege ruimte (Aether) waarbinnen voortdurend minuscule atomen en quarks rond razen. Deze geest of Prakriti is onze menselijke ‘natuur’.
De Ziel of Purusha, als aantrekkend centrum van bewustzijn zorgt voor een elektrisch veld dat ons subtiele lichaam creëert en ons fysieke lichaam haar bepaalde vorm verleent. Zij is de evolutiekracht binnenin ons.

Richtlijn 3.
De Ziel als evolutiekracht maakt gebruik van ‘lichamen’ of ‘voertuigen’ om de mens te besturen.
Deze lichamen zijn:

 Het Aetherlichaam met het fysieke lichaam. Het Aetherlichaam verdicht zich tot een bio-elektromagnetisch veld dat zorgt voor de vorming en instandhouding van het fysieke lichaam.
 Het Emotioneel Lichaam. Dit wordt ook het begeertelichaam genoemd. Het bestaat uit een emotioneel omhulsel en een
mentaal omhulsel en functioneert als een waarnemingslichaam.
 Het Mentaal Lichaam. Dit lichaam bestaat uit een mentaal omhulsel en een intellectomhulsel.
 Het Emotioneel Lichaam en het Mentaal Lichaam vormen tezamen het Subtiel of Astraal Lichaam. Het is het auraveld van
de denkgeest en de zintuigen.
 De Ziel heeft haar eigen lichaam: het Causaal of Oorzakelijk Lichaam. Dit is het veld van bovenbewustzijn dat voorbij vorm gaat, maar dat wel in staat is dit voort te brengen.
 De Ziel, het Causaal Lichaam en het Subtiel Lichaam vormen tezamen de Aura van de mens.

Het Aetherlichaam als bio-elektromagnetisch veld bestaat uit Prana; dit is een meer stoffelijke vorm van Aether. De ijlere vorm van Aether speelt binnen de Aura een overdrachtelijke rol. We zullen het Aetherlichaam nu gaan specificeren.

Richtlijn 4.
Het Aetherlichaam van de mens bestaat van de meest ijle of geestelijke Aether tot de meest stoffelijke Aether; hier respectievelijk ‘Aether’ en ‘Prana’ genoemd. Als we de diverse modellen in ogenschouw nemen die bestaan van
de menselijke subtiele anatomie, dan zien we dat het Aetherlichaam in de hiërarchie steevast onderaan eindigt. Die positie is niet geheel terecht. Dat komt omdat de hedendaagse visie op het Aetherlichaam te beperkt is. Daardoor kent de mens – in het beste geval – alleen nog maar het laagste aspect ervan. De val die zich heeft voorgedaan in ons bewustzijn is daar mede verantwoordelijk voor.

Volgende week meer:  In Slangdraak deel 14…

Beschrijving van het Element Aether en het Aetherlichaam

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *